Kvikk Lunsj øker salget:

Turistforeninga lurt
av falsk liste
— eller latt seg lure?

Del:

Boykottlista som landsstyret i Turistforeninga la til grunn, Sponsors of Wars, er ei PR-liste initiert av konserner for å ramme konkurrerende konserner. Det er ikke lista til regjeringa i Ukraina.
Turistforeningsledelsen paniske nyorientering og udemokratiske ikke vedtektsfesta formålsendring fra juni i fjor klarte ikke å utradere sjokoladen Kvikk Lunsj eller foreløpig å vinne krigen i Ukraina. Bare å misbruke friluftsorganisasjonen for DNT-ledelsens personlige politiske motiver.

Av Ove Bengt Berg
Redaktør Politikus

Sentrale symboler på påsken for mange er fjell, ski og Kvikk Lunsj. Kvikk Lunsj selger som aldri før. Trass i Turistforeningas forsøk på å stanse Freia og Kvikk Lunsj i et forsøk på å vinne krigen for Ukraina mot Russland. Freia som ikke har fabrikk eller selger Kvikk Lunsj i Russland.

Folk flest har ikke bøyd seg for Turistforeningas politiske linje. Heller ikke de 300 000 medlemmene som fortsetter å kjøpe Kvikk Lunsj, og alle medier som omtaler Kvikk Lunsj sammen med påsken. Dette er et stort og velfortjent politisk nederlag for ledelsen i Turistforeninga, DNT.

Fra dnt.no. Hvor finner vi her engasjement i politiske spørsmål som internasjonale kriger? 

At Den Norske Turistforening, DNT, som inviterer friluftsinteresserte til å bli medlemmer for å få billigere overnatting på de rundt 500 hyttene sine, etter 156 år plutselig skulle begynne å engasjere organisasjonens medlemmer i aktuelle nasjonale og internasjonale politiske stridsspørsmål, er en ny prinsipiell utviding av organisasjonens formål og vedtekter. Helt uten organisatorisk behandling og formell dekning i vedtektene. Men helt i samsvar med det altomfattende begrepet som er begrunnelsen for den økende ensrettinga av alle organisasjoner i Vesten: «I samsvar med våre verdier».

Uten medlemsbehandling
Det var på landsmøtet til Den Norske Turistforening at landsstyret i DNT 10.06.2023 i sjokkfart i samsvar med en spontan  internasjonal aksjon initiert av blant andre SAS der DNT vedtok å slutte seg til en internasjonal aksjon om å boykotte konsernet som eier Freia, Mondelez. Hvordan saksbehandlinga i DNT var, hvem som tok hvilke initiativ, hvordan diskusjonen var og hvilke argumenter som blei brukt, har ikke ledelsen offentliggjort. Det gjør nok ledelsen lurt i.

I pressemeldinga 10.06.2023 fra DNT skreiv generalsekretæren Dag Terje Klarp Solvang at  «DNT fordømmer Russlands angrepskrig mot Ukraina, og vi forventer at våre samarbeidspartnere støtter opp om grunnleggende verdier som demokrati, fred og folkeretten.» Fordi det er første gang noe land har gått til krig i strid med folkeretten og at DNT derfor må reagere for første gang? Hver dag sia 1990 er det én stat i verden som har vært i folkerettsstridig krig mot et annet land. Boykotten av Kvikk Lunsj er «en nødvendig og riktig avgjørelse» karakteriserer generalsekretæren landsstyrevedtaket som. Hva er det som gjør at generalsekretæren mener at DNT ikke trenger å engasjere seg i krigene mot den mest krigerske staten i verden? Og når har DNT sagt at israelske produkter ikke skal brukes og selges på hyttene sine?

Er Den Norske Turistforening den rette til å uttale seg om demokrati når de viser til vedtaka sine? Vedtektene i DNT omtaler ikke valg til landsmøtene i de lokale vedtektene. Medlemmene i DNT Oslo og Omegn velger ikke delegater, de utpekes av styret i Oslo. Dette er det landsstyret mener med demokrati når DNT begrunner med demokratiske hensyn at Kvikk Lunsj er en sjokolade DNT vil ikke ha noe med å gjøre.

I en epost til meg 13.06.2023 svarte generalsekretær Solvang meg at DNT er tydelige «på at vi som medlemsorganisasjon ikke kan samarbeide med et konsern som fortsetter sin virksomhet i Russland til tross for at Russland bryter folkeretten.» Medlemsorganisasjon, ja. Som ikke kan velge delegater på landsmøtet.

Sjokkvedtak på landsmøtet
Den 17.06.2023 skreiv Reuters.com: «Boykotten, initiert av firmaer inkludert SAS, begynte i forrige uke i Sverige og Norge.» Reuters viser til at det er andre konkurrerende firmaer som tok initiativ til boykott, noe som ifølge byrået ikke er uvanlig; heller det vanlige. Sjokoladekonkurrenten Nestlé fikk fortsette sin virksomhet i Russland av denne aksjonen. Reuters viser også til at i året som gikk etter Russlands invasjon, har firmaer som opererer i Russland «… ifølge flere medier fått kritikk fra menneskerettighetsgrupper, kunder, ansatte og investorer.» Altså det internasjonale humanitære komplekset med alle de internasjonale ikke-statlige påvirkningsorganisasjonene. Som har oppslutning fra rundt fem prosent i sine befolkninger.

DNT-lista: PR-operasjon
uten gyldighet i Ukraina
Den aksjonen Turistforeninga hang seg på, er ikke en offisiell internasjonal sanksjons- eller boykottliste. Den som statene følger. Den norske regjeringa, som er en av de fremste støttespillerne til Ukraina i verden, kunne derfor ikke slutte seg til denne boykotten som friluftsorganisasjonen DNT ivra for. Heller ikke VG og Dag og Tid.

For det er sånn: Boykottlista som Turistforeninga dekker seg bak, Sponsors of War, ei antatt liste fra USA, blir nå av regjeringa i Ukraina vurdert fjerna, etter det breitbart.com 22.03.2024 siterer Reuters på. Regjeringa i Ukraina vurderer nemlig Turistforeningas grunnlag sånn: «Ministrene mente også at Sponsors of War-listen var overflødig fordi ukrainske myndigheter også har et «statlig sanksjonsregister» som har juridisk gyldighet.» Det statlige ukrainske rådet for korrupsjonsforebygging sier om lista som ledelsen i Turistforeningen baserer sin kamp mot Freia og Kvikk Lunsj på: «Svartelista er en rein PR-operasjon og har ingen juridisk gyldighet i Ukraina». En rein PR-operasjon uten juridisk gyldighet i Ukraina! Hvem er Turistforeningas kilder hvis det er Ukraina lederne der vil kjempe for?

Medlemmene i landsstyret i Den Norske Turistforening, visste de forskjell på det internasjonale sanksjonsregimet og den tilfeldige organisasjonen «Sponsors of War» si liste?

Hva har DNT oppnådd?
Generalsekretæren blir forsvarsminister?
Landsstyret i Den Norske Turistforening har vedtatt en historisk endring av DNTs formål. Uten å bry seg om formaliteter og demokratiske prinsipper om tilslutning fra medlemmene. I demokratiets navn. Tiltaket — kampen mot det norske firmaet Freia, sjokoladen Kvikk Lunsj og de norske arbeidsplassene — for ledelsens personlige politiske behov for symbolisere den rette moral og å blande seg inn i en krig, har DNT-ledelsen tapt. Men de som styrer DNT har oppnådd noe for sitt private politiske mål som de kan posere med.

DNT er en av mange organisasjoner i Norge som styres av en norsk elite — på omgang. Tidligere var DNT styrt av en nøysom friluftsinteressert nikkersadel. I dag er de bytta ut med et elitesjikt av ledere som ivrig deltar i stolleken. Statlige oligarker fra statens eiendomsselskap, energiforsyning, helseforetak og andre fra styresjiktet i Norge: En dag OBOS, neste gang sjukehusene, så idrettsbevegelsen eller om ikke annet nøye seg med DNT. Det er verv til alle i eliten i de viktige organisasjonene i Norge. «I samsvar med våre verdier» er like populært og grunnleggende tiltrekkende i alle organisasjoner. Sånn ensrettes Norge og organisasjonene i Vesten.

Den interne saksbehandlinga i Turistforeninga for kampen mot Freia er hemmelig. Jeg har ikke registrert innkalling til medlemsmøte i Oslo for å diskutere dette. For medlemmene har ikke noe å gjøre med  med hva som blir bestemt i DNT. Det er også derfor ukjent hvilken rolle generalsekretæren Dag Terje Klarp Solvang har spilt. Det er likevel organisatorisk feil om ikke han har spilt en helt avgjørende rolle for dette vedtaket. Det strider også mot enhver sannsynlighet («formodning») at det ikke var han som faktisk var pådriveren for dette vedtaket. Jamfør hans karakteristikk av vedtaket: «en nødvendig og riktig avgjørelse» «som medlemsorganisasjon». Utad vil vedtaket og det politiske endringsskiftet i DNT uansett framstå som hans hovedfortjeneste og som et avgjørende pluss for hans videre karriere.

Landsstyret i DNT er den reelle ansvarlige for kampen mot Kvikk Lunsj og de norske arbeidsplassene. Men noen er pådriverne, og det er vanligvis mer de ansatte i sekretariatet enn de utpekte lederne.

Det finnes ikke noe bedre basseng enn DNT for generalsekretæren — offiser med viktige verv i Høyre, tidligere gift med en Høyre-statsråd — å bade seg i for en som vil opp og fram. Kristin Krohn Devold kom som forsvarsminister for Høyre til generalsekretær i DNT. Nå skriver partifellene, hun som tidligere generalsekretær og Solvang som nåværende generalsekretær, felles kronikker. Hva er ikke en mer naturlig oppfølger av Devolds karriere enn at en offiser kommer fra stillinga som generalsekretær i DNT og blir Høyres nye forsvarsminister?

Generalsekretær Solvang ser tilsynelatende ikke forskjell på private PR-lister og offisiell politikk. Men pytt, pytt. Hva gjør vel det, når «våre verdier» etter innfallsmetoden er det styrende for hva han velger å tillegge sine 300 000 friluftsinteresserte medlemmer om internasjonal politikk — og Kvikk Lunsj?

Framheva bilde:
Foto/manipulasjon
av Politikus.

Oppdatert 30.03.2024 kl 06.33.

Se også
DNTs landsstyre misbruker friluftsinteresserte medlemmer politisk.