Roy Spencer:

Oppvarminga siste 50 år:
43 prosent lavere enn modellene.

Del:

Roy Spencer offentliggjortde  24.01.2024 en artikkel med overskriften Observasjoner og klimamodeller The Heritage Foundation  om at den faktiske oppvarminga de siste 50 åra bare er nær halvparten av det modellene spådde. I USA blei sommertemperaturene mye svakere enn det 36 klimamodeller mente skulle skje.
Ar modellene feiler viser at modellene er konstruert for å vise menneskelig påvirkning, ikke for åpent å finne ut fakta. Spådommene er innspill til politikerne for å bevilge penger til det grønne skiftet. Om temperaturen blei som spådd, har ingen interesse når penga først er bevilga. 

Roy Spencer er meteorolog og forsker ved University of Alabama i Huntsville.
Her gjengis et utdrag av artikkelen som Politikus har utført med enkelte uthevinger og som også er ansvarlig for oversettinga. 

Utdrag fra
Observasjoner og klimamodeller
av Roy Spencer:

«Oppvarminga av det globale klimasystemet i løpet av det siste halve århundret har i gjennomsnitt vært 43 prosent lavere enn det datamodellene som brukes til å fremme endringer i energipolitikken, viser. I USA om sommeren er den observerte oppvarmingen mye svakere enn det alle de 36 undersøkte klimamodellene viser. Selv om årsaken til denne relativt milde oppvarmingen i teorien kan skyldes menneskets produksjon av karbondioksid fra forbrenning av fossilt brensel, kan dette ikke bevises vitenskapelig. I det minste noe av den målte oppvarmingen kan være naturlig. I motsetning til det som står i mediene og i miljøorganisasjonenes pressemeldinger, gir den globale oppvarmingen ingen begrunnelse for karbonbaserte reguleringer.

  1. Den observerte globale oppvarmingen de siste 50 årene har vært svakere enn det nesten alle datamodeller har forutsagt.
  1. Klimamodellene som styrer energipolitikken, sparer ikke engang energi, noe som er en nødvendig forutsetning for enhver fysisk basert modell av klimasystemet.
  1. Offentlig politikk bør baseres på klimaobservasjoner — som ikke er særlig oppsiktsvekkende — i stedet for klimamodeller som overdriver klimaeffektene.

Oppvarminga av klimasystemet i løpet av de siste fem tiårene har i stor grad blitt tilskrevet utslippene av drivhusgasser — først og fremst karbondioksid (CO2) — fra forbrenning av fossilt brensel. Denne oppfatninga har ført til krav om en kraftig reduksjon av menneskehetens avhengighet av slikt brensel og en overgang til «fornybare« energikilder som vindkraft og solenergi.

For å kunne styre den offentlige politikken og tilpasse seg eventuelle klimaendringer er det nødvendig å forstå de vitenskapelige påstandene om global oppvarming, slik de fremmes av FNs klimapanel (IPCC). Når det gjelder økninga i den globale gjennomsnittstemperaturen siden 1970-tallet, er det tre spørsmål som er relevante:

  1. Kan den nylige oppvarmingen av klimasystemet i vesentlig grad tilskrives menneskeskapte klimagassutslipp, slik det vanligvis hevdes?
  2. Ligger den observerte oppvarminga i nærheten av det som klimamodellene — som brukes til å styre offentlig politikk — viser?
  3. Har den observerte oppvarminga vært tilstrekkelig til å rettferdiggjøre alarmen om klimautviklinga og omfattende regulering av CO2-utslippene?»

Ikke vitenskapelig belegg

«Sjøl om klimasystemet har blitt noe varmere i løpet av de siste fem tiåra, er det ikke vitenskapelig belegg for den utbredte oppfatninga av en «klimakrise» og de påfølgende kravene om betydelig økonomisk regulering av CO2-utslippene.»

Spencer skriver så om temperaturendringer, at det dreier seg om manglende balanse mellom energitilførsel og energitap. Ett av eksemplene han nevner er:

Alle har opplevd hvordan lufttemperaturen endrer seg på en solskinnsdag. Luften varmes opp utover formiddagen og tidlig ettermiddag. Men sent på ettermiddagen skjer det noe merkelig: Temperaturen begynner å synke, selv om sola fortsatt skinner. Denne avkjølingen skjer fordi energitapet i luften blir større enn energitilførselen fra sollyset når solen synker lavere på himmelen.

For Spencer har dette denne betydninga:

Dette er viktig fordi det betyr at en del av den siste tidens oppvarming kan være naturlig. Men siden klimaforskere ikke forstår naturlige kilder til klimaendringer, som for eksempel de som forårsaket den romerske varmeperioden for ca. 2000 år siden, den middelalderske varmeperioden for ca. 1000 år siden og den lille istiden for flere hundre år siden, antar de fleste klimaforskere ganske enkelt at noe lignende ikke skjer i dag. 

Spencer hevder at følgende ligger til grunn for påstanden om menneskeskapte klimaendringer:

I stedet for å innrømme at naturlige prosesser kan være med på å forårsake klimaendringer, antar de fleste klimaforskere at klimasystemet befinner seg i «energilikevekt», som er den naturlige tilstanden i et klimasystem som ikke er påvirket av mennesker. Medlemmene av dette miljøet antar at energitilførselen til klimasystemet fra solen i gjennomsnitt er nøyaktig lik energitapet fra IR-strålingen til verdensrommet, når man beregner gjennomsnittet globalt og over mange år. Den nåværende lille ubalansen på ca. 0,6 W/m2 i de ca. 240 W/m2 energistrømmene inn og ut av klimasystemet får da hele skylden for forbrenningen av fossilt brensel.

Men denne antakelsen om jordens energibalanse er en trossetning, ikke vitenskap. Som nevnt er det ikke mulig å påvise en naturlig global energibalanse. Selv ikke ved hjelp av NASAs beste satellittmålinger av energistrømmene gjennom klimasystemet.

Klimamodellene forutsetter energibalanse, men har vanskeligheter med å oppnå det.
Om klimamodellenes progonser hadde vært basert på velprøvd fysikk, som det påstås at de er, ville alle prognosene gitt omtrent like stor oppvarming. Men modellene gir ikke det resultatet.  

……

……

På grunn av klimamodellenes iboende forutsetninger er det helt klart tvilsomt at de «beviser» at oppvarminga skyldes menneskelig aktivitet. Det finnes ingen «fingeravtrykk» av menneskeskapt oppvarming; …

……

Teorien om oppvarming stemmer ikke med faktisk temperaturøkning
Klimamodellene produserer for mye oppvarming
Klimamodeller brukes ikke bare til å forutsi framtidige endringer (forecasting), men også til å forklare tidligere endringer (hindcasting). Avhengig av hvor temperaturene måles (på jordoverflaten, i den dype atmosfæren eller i dyphavet), er det generelt slik at klimamodellene har en tendens til å produsere mer oppvarming enn det som er observert de siste tiåra.

… men ikke to russiske
Denne forskjellen gjelder ikke alle modellene, ettersom to modeller (begge russiske) gir en oppvarming som ligger nær det som er observert, men det er ikke disse modellene som brukes til å fremme klimakrisefortellinga. I stedet er det de modellene som gir de største klimaendringene, som vanligvis finner veien til for eksempel U.S. National Climate Assessment, den kongresspålagte evalueringa av hva globale klimamodeller anslår for klimaet i USA.

Den beste demonstrasjonen av klimamodellenes tendens til å overestimere oppvarmingen er en direkte sammenligning mellom modeller og observasjoner av den globale gjennomsnittlige overflatetemperaturen, som vist i figur 1:

Tydelig forskjell mellom faktisk temperatur (blå) og de altfor høye røde modellspådommene. Tabell av Heritage.org.

I dette diagrammet sammenlignes gjennomsnittet av fem ulike observasjonsbaserte datasett (blått) med gjennomsnittet av 36 klimamodeller som deltar i IPCCs sjette Climate Model Intercomparison Project (CMIP6). Modellene har i gjennomsnitt gitt en 43 prosent raskere oppvarming enn det som er observert fra 1979 til 2022. Dette er perioden med den raskeste økningen i globale temperaturer og menneskeskapte klimagassutslipp, og tilsvarer også perioden det finnes satellittobservasjoner for (beskrevet nedenfor). Dette avviket mellom modeller og observasjoner nevnes sjelden, til tross for at det grovt sett er gjennomsnittet av modellene (eller til og med de mest ekstreme modellene) som brukes til å fremme politiske endringer i USA og andre land.

Oppvarming om sommeren i USA

Sjøl om de globale gjennomsnittene gir den mest robuste indikatoren på «global» oppvarming, er regionale effekter ofte av større betydning for nasjonale og regionale myndigheter og deres innbyggere. I USA kan for eksempel en kraftig økning i sommervarmen påvirke menneskers helse og produktiviteten i landbruket. Men som figur 2 viser, viser overflatetemperaturen i vekstsesongen (juni, juli og august) over kornbeltet i de 12 delstatene i USA de siste 50 årene et stort avvik mellom klimamodeller og observasjoner. Alle de 36 modellene viser en oppvarming som ligger langt over det som er observert, og den mest ekstreme modellen viser en oppvarming som er sju ganger for stor.

En avslørende sammenlikning av modellvarsel i rødt og den faktiske observasjonen nederst med blått. Figur av hertiage.org.

Avvik mellom observasjoner og modeller
ignoreres når kostbare klimatiltak vedtas
Som vitenskapsorganisasjonen Clintel hevder, er det ingen klimakatastrofe. Det finnes ingen klimaflyktninger, ingen koralløyer synker i havet og de problemene som hittil har vist seg kan løses med en brøkdel av de kostnadene som nå brukes på batterifabrikker. Spencer skriver:

Det faktum at den globale matproduksjonen har økt raskere enn befolkningsveksten de siste 60 åra, tyder på at eventuelle negative konsekvenser av klimaendringene har vært små. Faktisk er det dokumentert at «global greening» skjer som følge av mer CO2 i atmosfæren, noe som øker både den naturlige planteveksten og produktiviteten i landbruket, noe som fører til betydelige fordeler for landbruket.
Disse avvikene mellom modeller og observasjoner nevnes aldri når klimaforskere fremmer klimamodeller som grunnlag for energipolitiske beslutninger. I stedet utnytter de overdrevne modellprognoser for klimaendringer til å lage overdrevne påstander om en klimakrise.

Påstått menneskapt vær
er ikke skapt på kunnskap,
men mangel på kunnskap

For eksempel vet man rett og slett ikke hva som forårsaket kulden i den lille istiden for flere hundre år siden, eller varmen i den romerske varmeperioden (for ca. 2000 år siden) eller den middelalderske varmeperioden (for ca. 1000 år siden). På samme måte eksisterte den amerikanske støvskålen på 1930-tallet før de fleste CO2-utslippene fant sted, og den må i stor grad ha hatt en naturlig opprinnelse. Men hvis det skulle oppstå en ny Dust Bowl i dag, ville den helt sikkert fått skylden for menneskeskapte klimaendringer.

Bevislig feilaktige klimamodeller
I dette innlegget tar Roy Spencer for seg modellene og viser deres manglende evne til å berekne eller spå det framtidige været. Modellene kan heller ikke bruke til å bevise noen historisk sammenheng mellom mengden CO2 i atmosfæren og temperaturen, verken de siste 200 åra eller i hele jordas levetid.

Klimamodellene viser for stor oppvarming sammenlignet med observasjonene de siste femti årene, som er den perioden hvor oppvarminga og økninga av karbondioksid i atmosfæren har vært størst. Avviket varierer fra over 40 prosent for den globale overflatetemperaturen, rundt 50 prosent for den globale temperaturen i den nedre delen av atmosfæren, og til og med en faktor på to til tre for USA om sommeren. Dette avviket nevnes aldri når de samme modellene brukes som grunnlag for politiske beslutninger.

Det som heller ikke nevnes når klimamodellene diskuteres, er at de forutsetter at det ikke finnes noen naturlige kilder til langsiktige klimaendringer. …

Til slutt vil mulige kaotiske interne variasjoner alltid føre til usikkerhet både når det gjelder prognoser for global oppvarming og forklaringer på tidligere endringer. På grunn av denne usikkerheten bør de politikerne som skal fatte vedtak om politikk gå forsiktig fram og ikke la seg påvirke av overdrevne påstander basert på klimamodeller som beviselig er feilaktige.

Som nevnt innledningsvis, artikkelen kan leses i sin helhet på engelsk her.

Framheva bilde:
Er dette menneskeskapte skyer
sett  fra Tysklands høyeste topp, Zugspitze, 2962 m o h?
Oktober 2021
Foto: OBB/Politikus