Sikkerhetsrådets eget referat fra 26.09.2023

Høring i Sikkerhetsrådet om sprenginga av Nord Stream

Del:

Noen ganger kan det være nyttig bare å sitere fungerende politikere og diplomater med deres egne ord, uten politiske kommentarer.
Her følger utdrag fra mesteparten av FNs sikkerhetsråds eget referat fra høringa 26. september. Innledninga er litt forkorta, da innlegg fra to innbudte lengre ned er sitert i sin helhet. Innlegg fra noen sentrale stater er sitert i sin helhet, mens andre bare er sitert med utdrag.
Oversettinga fra engelsk er gjort helmaskinelt gjennom Deepl.com, uten egen språklig kontroll. Det originale referatet på engelsk ligger her.

Politikus.

Sikkerhetsrådets eget referat:

På ettårsdagen for angrepene på Nord Streams gassrørledninger under Østersjøen gjentok talerne i Sikkerhetsrådet i dag sine krav om en objektiv og upartisk etterforskning av eksplosjonene, og at det haster.

I den påfølgende debatten uttrykte delegatene bekymring for de langsiktige miljøkonsekvensene og de uforutsigbare konsekvensene av Nord Stream-angrepene.  Mange uttrykte støtte til de pågående danske, tyske og svenske etterforskningene og ba om at resultatene av disse blir offentliggjort og rapportert til rådet.

Den russiske føderasjonens representant sa at nye bevis tyder på at USA har utført denne skandaløse kriminelle handlingen, styrt av et egoistisk ønske om å befeste sin dominans i Europa. Gitt en koordinert kampanje i vestlige medier for å fremme latterlige versjoner av det som skjedde, vil Moskva fortsette å søke en objektiv, grundig etterforskning av fakta, med obligatorisk involvering av egne myndigheter, sa han.

USAs representant kalte den russiske føderasjonens «uoppriktige kommentarer» for et forsøk på å undergrave den pågående etterforskningen og påvirke resultatene. Moskva etterlyser en upartisk etterforskning, men samtidig forsøker de å legge skylden på enkelte land på et for tidlig tidspunkt, sa han og la til  «Det er ikke overraskende at de selektivt fremmer fortellinger som stemmer overens med deres forhåndsbestemte konklusjon.»

Orienteringer

DIRK POHLMANN, journalist, uttalte seg via videokonferanse og sa at man ett år senere vet «forbausende lite» om Nord Stream-eksplosjonene.  Man vet ikke hvem som er ansvarlig, sa han, men la til at han avviser den «vestlig-sponsede konspirasjonsteorien» som utpeker Russland som den skyldige.  Myndighetene i Tyskland, Danmark og Sverige «vet nok», sa han, og sannheten ville åpne Pandoras eske for NATO. Han presenterte bevismateriale fra Ola Tunander ved Fredsforskningsinstituttet i Oslo, og sa at sprengstoffet ble plassert i Bornholmerbassenget på 75-80 meters dyp, en dybde som krever bruk av dekompresjonskammer og indikerer at profesjonelle eller militære dykkere har deltatt.

Han siterte journalisten Seymour Hersh og sa at et Poseidon-fly som fløy fram og tilbake mellom Sigonella i Italia og marineflyplassen Nordholz i Tyskland i tre netter før eksplosjonene, lett kunne ha sluppet en sonarbøye nær Bornholm.  Han siterte en annen ekspert, Hans Benjamin Braun, og sa at de offisielle rapportene var samstemte i at rørledningene ble ødelagt med en sprengladning tilsvarende noen hundre kilo konvensjonelt sprengstoff.  Geofysiske bevis tyder dessuten på at det er brukt en sprengladning som er minst 1 000 ganger større enn det som tidligere er rapportert.  Han legger til at sprengstoffet ble plassert på et punkt langs Nord Stream 1 der den elliptisk formede svenske kystlinjen ville fungere som et «fokuserende speil» for sjokkbølgen som ble sendt ut, samtidig som det sikret en direkte og uhindret forbindelse mellom stedet og Kaliningrad-kysten.  «Plasseringen av eksplosjonsstedet var designet for å generere en sjokkbølge rettet mot Kaliningrad», sier han.

Denne effekten ble oversett i de offisielle rapportene, som var begrenset til seismiske stasjoner vest for eksplosjonsstedet, fortsatte han, og sa at eksplosjonene som ødela Nord Stream 1 tilsvarer bruken av ett til fire kilotonn trinitrotoluen, også kjent som TNT, snarere enn konvensjonelle sprengstoffer på noen få hundre kilo.  Han sa videre at bunnen av Østersjøen er «full av hydrofoner» som siden slutten av 1970-tallet har gjort det mulig for vestlige land å identifisere alle fartøyer på og under havoverflaten.  Han la til at sovjetiske rørledninger har vært et mål for vestlig etterretning tidligere, og at CIA ødela Yamal-rørledningen i 1982 ved hjelp av defekte brikker.  Han viste også til at den tidligere tyske forbundskansleren Helmut Schmidt kom i unåde hos USAs president Ronald Reagan da han på 1980-tallet insisterte på en gassrørledningsavtale for å sikre «billig sovjetisk gass» til Europa.

JIMMY DORE, politisk kommentator, uttalte seg via videotelefonkonferanse:  «Man må være en betalt løgner for ikke å erkjenne at USA har vært med på å utføre disse angrepene.»  Han minnet om at USAs president Joseph R. Biden 9. februar 2022 sa at hvis Russland invaderte Ukraina, «vil det ikke lenger bli noen Nord Stream 2.  Vi vil sette en stopper for det.»  Det pågår en økonomisk krig mellom Vesten og Russland for å fylle lommene til grådige kapitalister som trekker i trådene til USAs regjering og dikterer landets utenrikspolitikk.  «Det hele skjer under dekke av å forsvare Ukraina mot en uprovosert russisk invasjon.»

USA og NATO har skylden, sa han, og la til at de vestlige medienes dekning gjør at folk flest ikke vet hva som skjer.  Den egentlige årsaken til ikke bare Nord Stream-bombingen, men også krigen i Ukraina og destabiliseringen av Midtøsten, er det imperialistiske begjæret til USA-imperiet, som nå har over 800 militærbaser rundt om i verden, sa han og understreket at den virkelige trusselen er USAs økonomiske interesser.

Han utdypet dette med å si at USA i flere tiår har fryktet at tysk kapital og ingeniørkunst skal bli en del av den russiske føderasjonens arbeidskraft og naturressurser.  «Fordi et nøytralt Ukraina ville hindre USAs overordnede mål om en splittelse mellom Russland og Tyskland, har USA i stedet valgt en stedfortrederkrig.» Gjennom anonyme kilder sier USA at Ukraina er ansvarlig for Nord Stream-angrepet, men vil ikke offentlig legge skylden på landet.  «Derfor fortsetter USA å bevæpne Ukraina til tennene i håp om å forlenge krigen og unngå fred.»  Tyskland vil på sin side ikke offentliggjøre resultatene av den offisielle etterforskningen eller komme med noen kunngjøring.  Dessuten avslører handlingene til de i Vesten som hevder å være miljøforkjempere, at de faktisk ikke bryr seg om klimaendringene, men i stedet fortsetter å støtte krigen og dens økoterrorisme, sier han.

Uttalelser fra Sikkerhetsrådets medlemmer:

VASSILY A. NEBENZIA (Russland) bemerket at i året som har gått siden sabotasjeaksjonen i Østersjøen, «har vi hørt mye om hvordan nasjonale etterforskninger utført av Tyskland, Danmark og Sverige er i ferd med å finne de skyldige i denne forbrytelsen».  I mellomtiden dukker det opp stadig flere bevis i ekspertmiljøet som tyder på at Washington begikk denne skandaløse kriminelle handlingen, styrt av et snevert egoistisk ønske om å konsolidere sin dominans i Europa, som har et stort behov for energiressurser fra Russland.  Han skisserte hendelsesforløpet, inkludert den russiske føderasjonens ubesvarte anmodninger til Berlin, København og Stockholm om en omfattende etterforskning, samt deres fremleggelse av et resolusjonsutkast til Rådet, som ikke ble vedtatt.  I tillegg viste Tyskland, Danmark og Sverige tydelig mangel på respekt da de ignorerte en forespørsel om å ta ordet på rådsmøtet 11. juli.  «Vi snakker ikke om en slags hooliganstrek», men om et terrorangrep som rammet den internasjonale rørledningsinfrastrukturen, sa han.

Ingen benekter at handlingen ble begått ved hjelp av en sprengladning, og derfor bør den falle inn under den internasjonale konvensjonen om bekjempelse av terrorbombing fra 1997, som Tyskland, Danmark og Sverige er parter i, fortsatte han.  I vestlige medier vokser imidlertid en koordinert kampanje for å fremme helt latterlige versjoner av det som skjedde, blant annet at Moskva selv sprengte en gassrørledning som fungerte i deres interesse.  Han viste til en undersøkelse utført av Seymour Hersh som indikerer at sprengstoffet ble plassert av amerikanske dykkere under NATOs BALTOPS-øvelse sommeren 2022.  Han minnet videre om at president Biden sa at USA ville «sette en stopper» for Nord Stream 2.  Vestlige medlemmer av rådet vil hevde at Russland distraherer rådet fra alvorlige saker, men Moskva vil fortsette å søke en objektiv og grundig undersøkelse av fakta, med obligatorisk involvering av egne myndigheter.


JOHN KELLEY (USA) beklaget at Den russiske føderasjon innkalte til gjentatte møter om dette temaet til tross for de mange andre presserende sakene på rådets dagsorden, og gjentok sin bekymring over sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene som fant sted i september 2022.  Han uttrykte tillit til at den pågående etterforskningen i Danmark, Tyskland og Sverige er grundig og upartisk, og påpekte at angrepene skjedde i de maritime sonene til Danmark og Sverige.  Russland etterlyser en upartisk etterforskning, men forsøker samtidig å legge skylden på enkelte land på et for tidlig tidspunkt. Derfor er det ikke overraskende at de selektivt fremmer fortellinger som stemmer overens med deres forhåndsbestemte konklusjon. Han oppfordret rådet til å se bort fra slike beskyldninger og spekulasjoner og la de berørte landene avslutte sitt arbeid.  Den russiske føderasjonens «uoppriktige kommentarer» er et forsøk på å undergrave de pågående undersøkelsene for å foregripe resultatene, la han til.

GENG SHUANG (Kina), som minnet om at mange rådsmedlemmer hadde understreket at etterforskningen av hendelsen må være objektiv og upartisk, beklaget at den ikke har gitt en klar og autoritativ konklusjon. De berørte landene har gjennomført landspesifikke etterforskninger i lengre tid, men resultatene har latt vente på seg.  Ytterligere forsinkelser vil gjøre det vanskeligere å samle inn bevis og kan føre til lite troverdige resultater. Det haster derfor med å få gjennomført undersøkelsene.  Med tanke på at Russland er en av hovedaktørene i eksplosjonen, må de berørte landene kommunisere og samarbeide med landet i stedet for å avvise det, sa han og la til at enhver politisering av etterforskningen vil vekke mistanke.  Rådet må på sin side avstå fra å bruke doble standarder i denne saken og sørge for at gjerningsmennene blir stilt for retten, la han til.

FERGUS JOHN ECKERSLEY (Storbritannia) sa at han var overbevist om at Tyskland, Danmark og Sverige gjennomfører sine etterforskninger på en upartisk måte.  Det er ikke god bruk av Rådets tid å foregripe utfallet av disse undersøkelsene, diktere hvordan de skal gjennomføres eller på annen måte undergrave dem.   Rådet bør heller støtte disse anstrengelsene, sa han, og la til at hvis Russland virkelig bryr seg om sivil infrastruktur, må de stanse sine ubarmhjertige angrep i Ukraina og stå til ansvar for ødeleggelsene og lidelsene de har forårsaket.

NICOLAS DE RIVIÈRE (Frankrike) spurte hvorfor Den russiske føderasjon har bedt om et fjerde rådsmøte om dette temaet, gitt at det ikke har fremkommet noen nye eller troverdige elementer.  Landet viser så stor bekymring for angrep på europeisk infrastruktur, men fortsetter likevel å påføre Ukraina massive ødeleggelser hver dag.  Samtidig forsøker landet å distrahere Rådet og gi næring til spekulasjoner om ansvaret for sabotasjen av Nord Stream-rørledningene.  Det er ingen grunn til å betvile seriøsiteten og upartiskheten i den tyske, danske og svenske etterforskningen, som bør fortsette uten politisk innblanding, sa han.

[Utdrag av hva andre medlemmer i Sikkerhetsrådet sa:]

Mosambik:

Til tross for at det er enighet om at bombingen av Nord Stream-rørledningen faktisk var sabotasje, er det internasjonale samfunnet ikke kommet nærmere sannheten, og det haster med å få frem resultatene av de pågående undersøkelsene.  «La oss ikke glemme konsekvensene av straffefrihet. Det oppmuntrer ikke bare dem som begår slike handlinger, men svekker også selve grunnlaget for internasjonalt samarbeid», sa han.

Japan:

«Vi har tillit til at etterforskningen vil bli gjennomført med den største rettferdighet og åpenhet», sa han og oppfordret til at resultatene av etterforskningen offentliggjøres og rapporteres raskt til Sikkerhetsrådet.  Når Sikkerhetsrådet skal behandle saker som berører internasjonal fred og sikkerhet, må det ha fakta på bordet, understreket han.

Brasil:

«Mangel på pålitelig informasjon gir stort rom for spekulasjoner og beskyldninger, blant annet knyttet til krigen i Ukraina», sa han.

Gabon:

Samarbeid og utveksling av informasjon bør gå foran alle andre hensyn for å avdekke sannheten, påpekte han.

Sveits:

la til at [Tysklands, Sveriges, Danmarks] konklusjoner vil kaste lys over fakta.

De forente arabiske emirater:

etterlyste ytterligere oppdateringer etter hvert som etterforskningen skrider fram.  Han understreket videre behovet for internasjonal koordinering og samarbeid, og håpet at gjerningsmennene til slutt vil bli identifisert og stilt til ansvar.

Ghana:

Ghana støtter de pågående etterforskningene som nøkkelen til å sikre ansvarlighet, sa hun, og understreket også behovet for flerpartssamarbeid, åpent og transparent engasjement fra partene og behovet for en spesifisert tidsramme for å avslutte etterforskningen.

[Høringa blei avslutta med Sikkerhetsrådets president for september, Albana Dautllari fra Albania som]

viste til rådets tidligere møter om denne saken og sa at de samme standpunktene gjentas fordi det ikke er noe nytt i saken.  «Mange briefere med ulike profiler har forsøkt å forklare hva de ikke vet og hva vi fortsatt ikke vet.»  Hun beskrev den tilsynelatende sabotasjehandlingen som uakseptabel og gjentok Albanias fulle støtte til etterforskningen som er igangsatt av Danmark, Tyskland og Sverige.  Disse tre landene har sterke rettslige institusjoner og ubestridelige resultater når det gjelder rettssikkerhet, sa hun og la til:  «Vi bør være tålmodige og vente på konklusjonene fra de pågående etterforskningene.»

Framheva bilde:
Skjermdump fra FNs nettside med referatet fra møtet/høringa.