SSB mot NRK, journalistene
og de statlige aktivistorganisasjonene

En torpedo
mot klimamyten

Del:

«Vi finner, i likhet med Dagsvik mfl. (2020), at hypotesen om at temperaturprosessen varierer tilfeldig rundt et konstant nivå (stasjonaritet) ikke blir forkastet. Dette kan tyde på at effekten av CO2 utslipp de siste 200 årene ikke er sterk nok til å forårsake systematiske endringer i temperatursvingningene.»«Med andre ord sår disse resultatene tvil om klimamodellene er i stand til å skille mellom naturlige temperatur-variasjoner versus variasjoner som skyldes menneskeskapte CO2 i løpet av de siste 150 år.»
Dette er det ikke hvem som helst som sier, men to forskere i Statistisk sentralbyrå i et forskningsnotat lagt ut 25. september i år. Forskerne har ettergått den dominerende fortellinga som særlig dominerer i FNs klimapanel, men også i universiteter verden over der de som ikke slutter opp om enigheten blir sagt opp.
Dette er en torpedo mot fundamentet for de mange tusen milliarder i Norge til det grønne skiftet, og den innskrenking i velferd og livsutfoldelse som myndighetene jobber for.
Blir rapporten forsøkt tia i hel, eller blir det reist krav om tiltak mot Statistisk sentralbyrå, mot direktøren og/eller forskerne? 

Av Ove Bengt Berg
Redaktør Politikus

Forsida på rapporten

Dette bryter helt med NRKs vedtatte propagandalinje i klimaspørsmålet — og årsmøtevedtaket i Norsk Journalistlags påbud om hva  journalistene er skal skrive om klima . Ikke siden siden Paven i sin tid fengsla Galileo Galilei og forbød alle å si at at jorda gikk rundt sola, har ensrettinga om hva «vitenskapen» mener vært sterkere enn nå. Det er helt feil det som slås fast av et nesten enstemmig Storting, alle journalister i «redigerte medier» og alle biskoper, at «vitenskapen har bestemt». Det er rett og slett uvitenskapelig. Det er bare i religioner at endelig kunnskap er vedtatt. Religioner baserer seg på tro, vitenskapen på tvil.

Det siste SSB-notatet er på engelsk på 123 sider, og er ganske detaljert vitenskapelig hvor de tar utgangspunkt i etablerte klimamodeller, modell for hvordan framtidas vær blir, i praksis FNs klimapanels modeller. Noatet er på engelsk, men med et norsk sammendrag som det siteres fra her:

Et typisk trekk ved observerte temperaturserier over de siste 200 årene er at de gjennomgående viser lange sykler og en økende trend. Et sentralt spørsmål er om denne utviklingen er en del av en syklus som er analog til tidligere temperaturvariasjoner, eller om en systematisk endring av temperaturnivået har funnet sted i løpet av denne perioden, som et resultat av menneskeskapte utslipp av CO2. Selv om temperaturene i de senere årene skulle vise seg å avvike systematisk fra variasjonene i tidligere tider, er det likevel en komplisert utfordring å tallfeste hvor mye av denne endringen som skyldes utslipp av CO2.
Formålet med denne artikkelen er å drøfte dette spørsmålet nærmere, nemlig om det kan sies å være bevist om deler av temperaturøkningen i løpet av de siste 200 år skyldes utslipp av klimagasser.

Forskerne går først gjennom «hvilke data som er tilgjengelige for analysen av variasjonen av klimatiske forhold». I kapittel 3 diskuterer de mulige kilder til temperaturvariasjoner:

Her har skydannelse, strømninger i havene samt havenes kapasitet til nå lagre CO2  vesentlig betydning. Nyere forsking tyder på at variasjoner i solas magnetiske felt har stor betydning for langsiktige svingninger i solaktiviteten. Ifølge teori og rekonstruerte temperaturdata påvirkes klima av sykliske variasjonene i jordbanen, jordaksen samt planetbanene til Jupiter, Saturn, Neptun og Uranus.

Etter å ha gått gjennom «sentrale egenskaper til de globale klimamodellene», kan disse forskerne i følge deres eget sammendrag trekke denne knusende konklusjonen av den forskninga de har gjort:

Disse viser at det er manglende konsistens mellom variasjonene i temperaturprediksjonene fra de globale klimamodellene og variasjonene i de konstruerte globale temperatureriene. Med andre ord sår disse resultatene tvil om klimamodellene er i stand til å skille mellom naturlige temperatur- variasjoner versus variasjoner som skyldes menneskeskapte CO2 i løpet av de siste 150 år. [Utheva av Politikus]

Når det i sammendraget konkluderes og tidligere resultater trekkes med i de siste resultatene, står det i sammendraget:

Vi finner, i likhet med Dagsvik mfl. (2020), at hypotesen om at temperaturprosessen varierer tilfeldig rundt et konstant nivå (stasjonaritet) ikke blir forkastet. Dette kan tyde på at effekten av CO2 utslipp de siste 200 årene ikke er sterk nok til å  forårsake systematiske endringer i temperatursvingningene. [Utheva av Politikus]

Dette er en torpedo inn i en av Norges og Vestens viktigste økonomiske næringsgreiner: Kravet om de enorme innkrevde skattene som skal gå til å gjennomføre det grønne skiftet. Det er et pengesluk som verden hittil ikke har sett maken til, og til ingen nytte. For eksempel: Verken Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre har lagt fram hvor mange grader verdenstemperaturen har sunket med på grunn av den norske satsinga på batteribilene (elbilene), eller hvordan og hva batteribilene kan føre til for senket temperatur om verdens en milliard biler blir batteribiler.

Lyspunkter
Dette er et av flere lyspunkter i klimadebatten. Viktigst er kanskje at den nye lederen i FNs klimapanel, professor Jim Skea, fysiker innen bærekraftig energi, har uttalt at det blir feil å snakke om en (påstått) temperaturøkning på 1,5 som noen klimakrise. Den vitenskapelige delen av FNs klimapanel er ellers mer jordnær og saklig enn den bastante politiske oppsummeringa som er nærmest et propagandastykke som kan få FNs generalsekretær til å komme med sånne ville påstander som at «himmelens sluser er åpne».

Det blir spennende å se hva som skjer med denne forskningsrapporten. Som kjent ville daværende SSB-sjef, nå sannsynligvis Bergens påtroppende Høyre-byrådsleder, Christine Meyer, fjerne en av forskerne som stod for et innvandrerregnskap. Det endte med at den kommende byrådslederen måtte gå av. Vil denne rapporten bli tia i hel — eller vil enorme ressurser fra politikere, journalister og biskoper bli satt inn for å sverte den?

Utstøtinga kommer
Det er helt åpenbart at kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen må reagere på denne meldinga for å følge NRKs politiske vedtak om fullstendig ensidighet om årsaken til klimaendringene. Hva kommer Haugen til å pålegge sine underordna? Hvem vil kreve tiltak mot Statistisk sentralbyrå, sjefen og forskerne? Journalistene må vel gjøre det for å være lojal mot landsmøtevedtaket i Norsk Journalistlag om «Klima og miljø»: «NJ erkjenner klimautfordringene, og skal aktivt tenke grønt i sitt arbeid».

Akkurat som imperier ikke varer evig, varer heller ikke politiske løgner evig. Torpedoen er et varsel om lysere tider.

Framheva bilde: Skyer og vær. Foto: OBB/Politikus