Om Vardøger 40 -23

En bauta i sivet

Del:

Av Ove Bengt Berg

Mens så og si alle venstreorienterte organisasjoner og partier faller som siv i vinden, som en «usjølstendig og hjelpesløs person», så står tidsskriftet Vardøger oppreist som en bauta i stormen. Det siste nummeret akkurat utgitt har tittel «Russlands og NATO i krig – slagmark Ukraina». Her diskuteres krigen ikke kun som en som begynte 24.02.2022, ikke kun som en krig mellom en angriper og en forsvarer. I boka Hva er krig skriver Øyvind Østerud at «Det gir god mening å forklare et krigsutbrudd med forutgående forløp der handlingsrommet gradvis er blitt snevret inn, inntil krigen synes uunngåelig.» I norsk aktuell samfunnsdebatt er slike argumenter nærmest enstemmig foraktelig blitt karakterisert som å støtte Russland, og en blir stemplet som putinist.

I innledningskapitlet skriver redaksjonen i Vardøger at

«krigen og den medfølgende ensretting av opinionen i Vesten og i Norge, er en utfordring for venstresida. De dominerende media behandlet krigen som startet den 24. februar nærmest som om den ikke hadde noen forhistorie i det forsterkede USA-hegemoniet som oppstod da de balanserte virknngene av Sovjetunionens nærvær forsvant.»

«Også på norsk venstreside har det vært vanskelig å ta inn over seg dette større perspektivet som Vardøger her bestreber seg på å løfte fram, …Denne uklarheten bunner i at forståelsen av imperialisme er svekket som dreiningspunkt i den politiske internasjonale, politiske orienteringen. Kunnskap om USAs «uendelige kriger» for den «regelstyrte internasjonale orden» og NATOS destruktive rolle i disse, er gått tapt. Så da krigen brøy ut 24. februar, framstod NATO, som venstresida tidligere oppfattet som en notorisk usikkerhetsallianse, nå som en sikkerhetsgarantist.» 

Plakat av Ap

Vardøger trekker fram en vurdering av Klassekampens redaktør fra 13.09.2022 om at «det russiske angrepet bryter med internasjonal rett og ethvert ideal om en regelstyrt verden». Altså at Klassekampen ser folkeretten og «en regelstyrt verden» som det samme. Men en regelstyrt verden et et mål ensidig satt opp av USA og betyr en svekkelse av FN-systemet og folkeretten. En regelstyrt verden betyr bare at USA og dets allierte kan lage de reglene som til enhver tid passer deres interesser å gjøre. Det skriver den tidligere amerikanske toppdiplomaten Chas W. Freemann i en artikkel gjengitt i dette nummeret av Vardøger. Freeman skriver:

«Den regelbaserte orden har til hensikt å bekrefte en global innflytelsesfære der det amerikanske primatet og overherredømmet blir symbolisert med det enestående og sammenhengende settet av regionale, verdensomspennende militære kommandoer».
Det forstår ikke Klassekampens redaktør.

Vardøger gjengir også en uttalelse fra Jens Stoltenberg ga i et intervju i Kultaranta, Finland 12.06.2022 :

Fra You Tube

We have to rember that we have been there, NATO Allies and Nato …since 2014, training tens of thousands of Ukrainian soldiers, which are now on the frontline in the fight, and that has proven extremely effective.»

Klikker en på lenka som Vardøger har oppgitt, opplyser Nato at uttalelsen er trekt tilbake fra nettet. Fornuftig nok, den passer ikke helt inn i NATOs påstander om krigen. Derimot finnes talen fortsatt på You Tube.

Vardøger viser ellers til foregående nummer om Russlands makt og avmakt i nr 37 og om særlig USAs indre problemer i nr 40.

Kjøp og les Vardøger! Bestill: vardoger.no.