Roy Pedersen, tidligere leder i LO Oslo
og Oslo Bygningsarbeiderforening

NHOs klassekamp

Del:

Roy Pedersen

I Klassekampen 04.01.2023 hadde Roy Pedersen, tidligere leder i Oslo LO, en kommentar til en reportasje i Klassekampen 30.12.2022 om det nye forbudet mot innleie.  Innlegget til Pedersen er gjengitt her med hans tillatelse.

Roy Pedersen:

Klassekampen har et oppslag 30. desember med polske ansatte i Adecco som frykter for avtalefestet pensjon (AFP), som en konsekvens av innleieforbudet innen byggebransjen rundt Oslofjorden. Bra at ansatte er opptatt av sine rettigheter, men avisas vinkling får ikke helt fram bakgrunnen.

I år 2000 ble forbudet mot innleie av arbeidskraft opphevet gjennom et vedtak designet av Jens Stoltenberg, med støtte fra spesielt NHO og Høyre. Med EUs østutvidelse i 2004 ga dette muligheten til å tilby arbeidskraft på dårligere vilkår enn det som var gjengs for ansatte med tariffavtale. Bemanningsbransjen er en viktig måte å organisere dette på.

Oppegående bygningsarbeider­foreninger brukte mye krefter på å få til tariffavtale i Adecco, den samme avtalen som fagbevegelsen har inngått med hele byggebransjen, inkludert retten til AFP. Alle må med dagens ordning ha vært ansatt sju av de ni siste årene i en tariffbedrift for å ha denne retten.

Til tross for aktiv motstand fra NHO, ble allmenngjøring av tariff­avtaler kjempet igjennom. Dermed er det ulovlig å lønne bygningsarbeidere under minstelønn som høynes hvert år etter resultatet av tariffoppgjør og gjelder alle bygningsarbeidere.

Sentrale tariffoppgjør brukes til å heve minstelønnssatsene over det generelle tillegget for å motvirke økte forskjeller mellom innleide og faste ansatte i byggebransjen.

Siden bemanningsbransjen undergravde faste og hele stillinger, har de samme fagforeningene stått i spissen for å stramme inn dette via lovveien. Mot NHOs ønske, og mot Høyre, ­Venstre og Frp sine stemmer, er dette nå vedtatt. Leiefirmaer kan ikke lenger lovlig jukse med lave stillingsbrøker for å slippe unna med mindre betaling mellom oppdrag, sjøl om dette fortsatt skjer.

Fortsatt slåss aktive fagforeninger for et generelt forbud mot bemanningsbransjen, fordi hensikten med fagorganisering og tariffavtaler er at ansatte ikke skal konkurrere med ­hverandre på lønns- og arbeidsvilkår. Fire politiske streiker og seks rapporter som synliggjorde stor bruk av ulovlig innleie i byggebransjen bidro til at et avgrensa forbud ble vedtatt. Like vilkår bli det først når ansatte er fast ansatt hos den man jobber for og ikke er innleid fra sted til sted.

Arbeidsgivere, derimot, har i flere år redusert antallet egne ansatte bygningsarbeidere og satset på billigere og mer fleksibel arbeidskraft. Sammen med NHO har de slåss som bikkjer mot enhver regulering, enn si forbud, mot bemanningsbransjen. Dette i stedet for å satse på fagopplæring, økt produktivitet og egne ansatte. Samfunnsansvar viker plass for kortsiktig profitt.

Interessefellesskapet mellom norske arbeidsgivere og bemanningsbransjen har ført til at for eksempel ansatte i Adecco er velkomne på byggeplasser som innleide, uavhengig av alder, men kun noen få er ønsket som fast ansatte i produksjonsbedriftene. Vedtaket om innleieforbud fører likevel til flere faste ansatte, fordi behovet for arbeidskraft blir ikke borte selv om innleie blir delvis forbudt.

Tusener innen bemanningsbransjen får aldri AFP fordi de ikke har tariff­avtale. Det er ikke innleieforbudet i byggebransjen som truer AFP for ansatte i Adecco, men hvorvidt det er behov for like mange ansatte framover i bedrifter med tariffavtale.

Men adm.dir. Anne Cecilie Kaltenborg i NHO Service og Handel oppfordret til å sabotere det vedtatte forbudet med parolen «God jul! Du har sparken». Det overrasker ikke at noen av deres medlemmer følger oppfordringen.

Når arbeidsgiverforeninger og arbeidsgivere driver klassekamp må vi offensivt forsvare lov- og avtaleverk. Fagorganiserte i Adecco må få all mulig hjelp og støtte fra fagforeninger og forbund. Polakker og andre har alt for lenge opplevd at bemanningsbransjen er den norske modellen.

Framheva bilde:
Bildet er tatt av joffi fra Pixabay