Hva som er rett vitenskap, vedtas ikke med avstemning. Dessuten: 97 prosent enighet stemmer ikke, enigheten er 3,4 promille!

Del:

Det er ikke avstemninger som avgjør hva som er vitenskap. Tyngdeloven blei ikke vedtatt med flertall etter avstemning. At jorda går rundt sola, blei avvist av Paven. Det er ikke de mektiges eller flertallets mening som avgjør om en påstand om en sammenheng eller en ikke-sammenheng er riktig. Det er etterprøving av om påstanden faktisk stemmer eller ikke. 
Argumentet om at 97 prosent av alle vitenskapsfolk og «klimaforskere» sier at det nå er menneskene som skaper det været vi får, er ingen akseptabel dokumentasjon om at den påstanden er riktig. Påstanden kan bare være riktig hvis den lar seg bekrefte.
Denne artikkelen handler imidlertid ikke om denne påståtte vitenskapelige sammenhengen er riktig eller ikke. Men at den kjente påstanden som et avgjørende argument om at 97 prosent tilslutning fra klimaforskere ikke bare er feil, men bevisst løgn. Av de 11 944 artiklene som blei undersøkt, var det bare 41 av dem som støtta påstanden om menneskeskapt vær, og det er 3,4 promille! Ikke 97 prosent. 

De som snakker om «97 prosent-flertallet», som ikke finnes, burde heller snakket om vitenskapelige fysiske og meteorologiske sammenhenger. Det er dokumenterte årsakssammenhenger som avgjør, ikke avstemninger. Flertallet hevda at sola går rundt jorda, men sola og jorda tok ikke hensyn til flertallet.   

Av red. OBB

Går sola rundt jorda, noe som vi faktisk kan se med vårt eget øye hver dag? Det som lar seg bevise, er rett. Ikke det stortingsflertallet eller journalistene påstår. 
«Naturvitenskap bygger på prinsippet om falsifiserbare hypoteser, slik det er beskrevet av Popper i 1934. Konsensus har ingen plass som vitenskapelige metode, men tilhører den politiske 
verden».2

Svaralternativene i den omtalte undersøkelsen
I undersøkelser har konsensus om global oppvarming blitt definert på 3 forskjellige måter:

  1. Uspesifisert definisjon: Menneskelig aktivitet bidrar til global oppvarming
  2. Standard definisjon: Menneskelig aktivitet fører høyst sannsynlig til mesteparten av den globale oppvarming (ifølge IPCC [FNs klimapanel] med mer enn 50% siden 1950)
  3. Katastrofal definisjon: Våre klimagassutslipp er så store at det blir en temperaturstigning som vil få katastrofale følger (togradersmålet – Klimanytt nr 75). Handling må til!

Al Gore begynte, fikk fredsprisen og John Cook utvikla 97 prosent-påstanden i 2013
97 pstI Al Gores bok En ubehagelig sannhet fra 2006 viser han til en artikkel av Naomi Orekes fra 2004 der hun hevder at 75 prosent av nesten 1 000 artikler hun hadde gått gjennom om klimaendringer støtta konsensus-posisjonen til fordel for IPCC. Orekes hevda der at ingen avvek fra oppfatninga om at mesteparten av den observerte oppvarminga gjennom de siste 50 åra har skjedd som en følge av økninga av konsentrasjonen av drivhusgasser.

John Cook har en klimanettside som han driver sammen med 12 aktivister. Cook kaller arbeidet sitt for «innbyggerforskning». De hevder at de vurderte 11 944 fagfellevurderte artikler som var produsert i en periode på 21 år, fra 1991 til 2011. De vurderte i hvilken grad artiklene støtta påstanden om enighet, konsensus, om forklaring fra FNs Klimapanel. Og artikkelen konkluderte i professor em. Jan-Erik Solheims ord i Klimanytt 78 fra 2014 med at 

Cook m. fl. (2013) gjorde en subjektiv vurdering av sammendrag av 11 944 artikler som ble funnet ved å søke på «global climate change» eller «global warming». De konkluderte med at 97,1 % støttet standard definisjon av global oppvarming [se lenger opp, red. mrk]. Imidlertid hadde 7 930 av artiklene ingen konklusjon i dette spørsmålet. Ved å sjekke forfatternes (Cook m. fl.) datamaterialeviste det seg at de kun hadde funnet 64 artikler (dvs. 0,5%) som støttet standard definisjon. Det betyr at mer enn 99% av de 11 944 artiklene ikke hadde konkludert at COvar årsak til en overveiende del av temperaturstigningen siden 1950. En nøyere sjekk av disse 64 viste at det kun var 41 som uttrykte støtte i klartekst. Dvs. 0,3 % av artikkelsamlingen. Dermed kan vi konkludere at 99,7 % ikke ga klar støtte til påstanden om at mesteparten av oppvarmingen siden 1950 skyldes menneskelig aktivitet.

Solheim konkluderer:

Bare 1 %For å få sine 97% har Cook et al. fjernet alle de 7 930 artiklene som ikke hadde uttrykt mening, og tatt med både de som støttet uspesifisert og standard definisjon. Dette ga 986 artikler eller 25% oppslutning. I tillegg har de lagt til 2 910 artikler som de mente ga «implisitt støtte». Derved ble det 97%. Mer om Cooks arbeide i en rapport fra GWPF, hvor det hevdes at dette er et rent mediapolitisk utspill som ikke har noe med vitenskap å gjøre.

American Geophysical Union
American Geophysical Union er en organisasjon for medlemmer som er opptatt av grensefeltet mellom geofysikk, fysikk og geologi. De hadde i 1990 26 000 medlemmer, i 2018 rundt 62 000 medlemmer. Hadde undersøkelsen blant 10 257 medlemmer vært i 2018, hadde utvalget vært på 17 prosent. Utvalget var høyere i 2009 da undersøkelsen ble gjennomført. Representativiteten må være tilsfredsstillende. I 2009, svarte bare 75 av de 10 257 forskerne til FNs Klimapanels standard påstand om at «Menneskelig aktivitet fører høyst sannsynlig til mesteparten av den globale oppvarming (ifølge IPCC med mer enn 50% siden 1950)». Altså 7 promille av medlemmene med kunnskap om faktorer som skaper været.

Fra 97 % til 7 promille 1
Undersøkelse om støtte til IPCCs hypotese om CO2 blant medlemmer i American Geophysical Union i 2009.

Å telle antall underskrivere i et opprop som argument for at en påstått sammenheng er riktig, er useriøst. Men det sier noe om at når en ikke har annet å fare med enn «flertallet», må en ty til sånne argumenter. Det finnes titusenvis av forskere verden over på svært høyt nivå som kan skrive under på det motsatte, at det ikke er en sånn sammenheng som påstått om menneskeskapte drivgasser og den globale temperaturen.

Poenget er bare at hvor mange som sier hva er fullstendig uinteressant. Verdensrommet og solsystemet bryr seg ikke om avstemninger. Heller ikke atmosfærens og havets kjemiske og fysiske reaksjoner. I milliarder av år har jorda gått rundt sola, og sola har gitt både levelige og ikke levelige vilkår her. Uten å være styrt av en eneste avstemning, eller et eneste menneskes handling.

 

Note 1:
D. R. Legates, W. Soon, W.M. Briggs og C. Monckton of Brennchley, Climate Consensus and ’Misinformation’ A Rejoinder to Agnotology, ScientiBic Consensus, and the Teaching and Learning of Climate Change, Science and Education, DOI 10.1007/s11191-013-9647-9.

Note 2:
Sitat av Jan-Erik Solheim i Klimanytt 78 . 

Framheva bilde:
Bestemmer flertallet hvilken veg bevegelsen går?
Illustrasjon kalhh, Pixabay