«Hastemøtet» i Stortinget: Rødts forslag

Del:

Etter press har Stortinget med mange ukers varsel kalla inn til det Stortinget kaller et «hastemøte». De somler ikke på Stortinget…
Noen tror at når det først blei et «hastemøte», så skulle Stortinget debattere og fatte vedtak. Fortrinnsvis til gunst for befolkninga og næringslivet. Men sånn blir det ikke. Energiministeren skal holde en innledning, og så skal alle forslag oversendes til komiteene der i de i praksis skal gravlegges. For det er overveldende flertall i Stortinget for at grunnlaget for at det blir så høye strømpriser, ikke skal røres. Markedet og hva EU vedtar skal få bestemme prisfastsettinga, mener Ap, Høyre, Venstre, MDG og KrF — med Senterpartiets støtte så lenge SP er med i regjeringa. 
Rødt sitt forslag blir enten nedstemt eller gravlagt i en komite. SV har dessuten uttalt at de mener Rødts forslag er urealistisk. Likevel legges det fram her til allmenn politisk orientering. Forslaget har nok langt større oppslutning i befolkninga enn på Stortinget.
Forslaget er gjengitt fra VG.no 12.09.2022.

Politikus, red.

Rødts forslag til stortingsmøtet 19.09.2022:

  1. Stortinget ber regjeringen sørge for at det innføres en makspris på strøm til alle kunder i Norge, gjennom pålegg for kraftprodusenter. Denne settes til tre ganger konsesjonspris, det vil si om lag 35 øre/kWt. Inntil nødvendige endringer av lov og/eller forskrift er på plass skal strømstønadsordningen forsterkes for månedlig forbruk inntil 3500 kWt med 100 % dekning når strømprisen er over 35 øre/kWt.
  2. Stortinget ber regjeringen stille umiddelbare krav til produsentene om å stanse kraftproduksjon til eksport fra magasiner som kan lagre vann til vinteren. Om det må gjøres lovendringer for å gjennomføre dette, bes regjeringen legge dette fram for Stortinget innen 3. oktober. Om nødvendig for å oppnå dette må regjeringen gå i forhandlinger om eksisterende avtaler som regulerer strømeksport.
  3. Stortinget ber regjeringen utrede en toprismodell gjennom avgifter på strøm. Regjeringen bes på bakgrunn av utredningen legge fram et forslag som tar hensyn til forbruk, energistandard, husstandens størrelse og geografi.
  4. Stortinget ber regjeringen inngå en tilleggsavtale med Enova SF med investering i energirådgivning, etterisolering, installering av varmepumper og solenergi hos private husholdninger.
  5. Stortinget ber regjeringen innføre et energispareprogram for offentlig sektor med tilbud om rådgivning og krav til jevnlig rapportering.

Framheva bilde: Foto: Dag T. Norum.