Når er nasjonalt sjølstyre viktig for Rødt? Hvorfor ikke når det gjelder velferdsytinger — når EU/EØS overstyrer Norge?

Del:

786DB661-D272-4B60-B153-E8C98A275C89_1_201_a
Men ikke sosialpolitikken?Fra Rødt.no

Rødt er imot norsk EU-medlemskap og EØS-avtalen. Samtidig mener Rødt at hvis vi i Norge ikke følger EU-kommisjonens vedtak, så lager vi «det største justismordet i norgeshistorien». For Rødt er veldig imot norske politikeres og norske myndigheters vedtak hvis EU-kommisjonen ikke godtar dem. Da slåss Rødt for at vi skal bøye oss for EU. Som for vilkår for NAV-ytelser. Da gjelder ikke Rødts begrunnelse for å si opp EØS-avtalen: «Norge må selv få bestemme…» Velferdspolitikken er klokelig ikke nevnt om det Norge skal styre over. Da skjules EØS-avtalen.
Når Rødt i konkurranse med SV prøver å ta eierskap for kampen for å følge EUs trygde- og sosialregler i Norge, tar Rødt opp kampen om å være Norges ivrigste tilhenger av EU-medlemskap.

Av Ove Bengt Berg

Forrige helg skreiv tidligere stortingsrepresentant for SV, nå redaktør for Trønderavisa, Snorre Valen, om det som de fleste kaller trygdeskandalen eller NAV-skandalen. Valen omtalte det som hadde skjedd som uttrykk for en mangeårig og gjennomsyra «kultur av mistenkeliggjøring». Dette er begrunnelser som stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson for Rødt også har brukt i sitt kamprop om «det største justismordet i norgeshistorien».

I Aftenposten 11.05.22 skriver avisas kommentator Andreas Slettholm at SV og Rødt ikke forteller hele sannheten om denne saka. Slettholm skriver: «Men systemsvikten i saken dreide seg ikke om mistenkelighetskultur. Den dreide seg om ignorering av EØS-avtalen.» Det er som Nei til EUs tidligere leder Henning Olaussen skreiv i Klassekampen 13.11.2019, at «Sakens kjerne er EØS».
At det dreier seg om EØS og det manglende sjølstyret, er omtalt flere ganger tidligere her på politikus.no.

Stortingets vedtak om ytelser og vilkår:
Ikke vanskelig å følge de norske vedtaka
Det er et enormt antall mennesker gjennom flere tiår som har fått ytelser på vilkår som er i strid med EUs regler. I 2016 var det for eksempel 146 246 som mottok arbeidsavklaringspenger (en ytelse som i praksis er ventetid på uførepensjon). Disse klarte seg fint med de norske reglene, bortsett fra 250 av dem. De 250 blei dømt til straff for å bryte vilkåra; to promille. Hvorfor ville de 250 ha ytelsen, men uten å akseptere vilkåra? De kunne jo søkt om dispensasjon, for det er mulig. Det er jo ikke sånn for andre forhold i samfunnet at du kan bryte vilkåra for et gode eller en opparbeida rettighet uten konsekvenser. Kjører du bil med promille og blir tatt, mister du førerkortet og får bot i tillegg.

Sjølsagt kan en stille spørsmål om det er nødvendig å ha slike regler om å ikke kunne ta med seg kortvarige ytelser til andre EU-land. Og svaret er kanskje at det er det ikke, særlig ikke automatisk i alle tilfeller. Men det er et spørsmål vi skal diskutere og avgjøre her i Norge uten innblanding av noen andre. Hvis vi mener at Norge verken skal være medlem i EU eller ha EØS-avtalen.

Ja, straffene er uttrykk for klassejuss
Det er ikke feil å ha regler for straff for å svindle staten, fellesskapet, for ytelser en ikke skulle hatt. Men straffer må stå i rimelig forhold til alvorligheten i det en har forbrutt seg mot. Og da er det enkelt å slå fast at størrelsen på straffene for feil en gjør ved å motta offentlige stønader en ikke skulle hatt, åpenbart er urimelige.

image
KK 27.03.2008

Det er i grunnen merkelig at det verken i Rødt eller i forgjengeren Rød Valgallianse er noen som har tatt opp straffenes omfang før andre trakk inn EU-kommisjonens vedtak til alles unisone applaus. Det er interessant at Rødt ikke har hatt lytteposter i samfunnet med så mange sosialarbeidere, fagforeningsledere og grasrotpersoner som er aktive i Rødt. Sjøl skreiv jeg om det i Klassekampen 27.03.2008, ett år etter at Rødt blei stifta. Det generelle straffenivået for mislighold trenger en omfattende nyvurdering! Men det kan vi ikke gjøre, for det er bare ei sak for EU-kommisjonen!

Fortsatt ulovlig:
Kan ikke ta kortvarige ytelser med seg ut av EU

Ellers er det merkelig at verken Rødt eller SV protesterer på den regelen at en ikke kan ta med seg kortvarige norske NAV-ytelser ut av EU-området, uten å bryte reglene. Bare innad i alle EU/EØS-land kan en fritt reise runddt med norske NAV-ytelser. Slettholm nevner at de norske ytelsene ikke kan tas med til land som Tyrkia og Pakistan. Er ikke det diskriminerende? Hvorfor har ikke Rødt, eller SV, reist kampen for at denne diskriminerende praksisen skal opphøre? Det er vel bare for dem å ta kontakt med EU-kommisjonen og si at Rødt og SV fullt ut støtter at det er EU som skal styre vilkåra for ytelsene i Norge og be om at EU-kommisjonen endrer regelen sånn at en kan ta med seg ytelsene over alt i hele verden, og særlig til Midtøsten og Afrika?

Til grunn ligger EUs mål:
Kraftig reduksjon av velferd og særlig av pensjoner

Hele den nyliberale økonomiske offensiven har som utgangspunkt at «sosiale ytelser har vi ikke råd til». Og «vi» er de aller rikeste og mektigste. I Norge har tidligere statsminister Jens Stoltenberg vært den viktigste politikeren for nedskjæringer. Særlig av pensjonene, med full støtte av LO.

EUs mål er færrest mulige og lavest mulige velferdsytelser finansiert av statene gjennom skatteinntekter. Den beste måten å svekke dem på er å prøve å svekke oppslutninga om ordningene politisk, ved å peke på urimeligheter i regelverket. Som at ordningene kan misbrukes og det ikke finnes noen kontroll med at de misbrukes. Til slutt oppnår EU målet: Velferdsytinger blir privatiserte som den eneste måten å sikre en levestandard oppnådd gjennom arbeidslivet. Og dermed en kilde til merverdi for de rikeste. De private forsikringene blir så dyre at bare dem med gode lønninger har råd til dem.

Kampen for EUs styringsrett over norske velferdsordninger er en viktig måte å motarbeide norske velferdsordninger og deres nivå på.

«Sakens kjerne heter EØS»
I innlegget 16.11.2019 skreiv jeg «Fred, frihet og alt gratis»: Jeg skal bare ha, etter mine regler. Et avsnitt derfra kan gjentas som en avslutning:

Det hadde kanskje ikke vært så ensidig omtale av dem som brøyt vilkåra, om ikke dette skjer for å tildekke det som Norges politiske elite anser som en søyle i «den eneste mulige politikken»; EØS-avtalen. At det er EU og dets nidkjære underorgan ESA som styrer i Norge, ikke norske folkevalgte politikere. For flertallet av norske politikere ønsker [gjennom] vilkår for ytelsene at norske skattebetaleres ytelser skal gå til nordmenn, ikke til andre europeere som er innom på kortvarige besøk for å ta med seg gode norske ytelser i andre EU-land. Som Raymond Johansen, og regjeringa i juni i år. Ikke bare er det omtalt på dette nettstedet i to innlegg, men også tidligere leder i Nei til EU, Heming Olaussen, som i Klassekampen 13. november 2019 skreiv at «Nav-skandalen er politisk — og sakens kjerne heter EØS: En klargjørende sak.»

Framheva bilde:
Foto: Stortinget.
Innfelt tekst av politikus.no.

Oppdatert 18.05.2022 kl 22.01.
Fornavnet på tidl Nei til EU-leder Olaussen er retta opp.

Tidligere innlegg om EØS-avtalens styring av norsk velferdspolitikk:
Skandalen er EØS, 30.10.19
EU og venstresida sammen mot NAV-vilkåra, 06.11.19
«Fred, frihet og alt gratis»: Jeg skal bare ha, etter mine regler, 16.11.19
EØS-skandalen: Rødt velger EUs styringsrett foran Norges 28.11.19
NRKs Lars Nehru Sand skjuler kjernen i EØS-skandalen, 10.01.20
Ingen NAV-skandale, men en EØS-skandale, 08.01.22